EUR-Lex Access to European Union law

Determinarea valorii juste a unei opțiuni, Business valuation

The WACC method determines the subject company's actual cost of capital by calculating the weighted average of the company's cost of debt and cost of equity. The WACC must be applied to the subject company's net cash flow to total invested capital.

Postat pe Allbest. Determinarea valorii recuperabile a unui activ. Valoarea justă minus costurile de vânzare.

a opțiunii - Traducere în franceză - exemple în română | Reverso Context

Valoarea utilizării ulterioare, definiția unității generatoare de numerar. Inversarea unei pierderi din depreciere. Instrucțiuni despre cum, cu cea mai mare prudență, să se determine suma care reflectă activele în bilanț.

Obiectivele și domeniul de aplicare al standardului. Solduri de deschidere în bilanț conform IFRS.

2. Deprecierea unei CGU sau a unui grup de astfel de unități.

Excluderi obligatorii de la aplicarea retrospectivă. Diseminarea informațiilor privind tranziția la IFRS, clarificarea consecințelor tranziției. Procedura de evaluare a stocurilor, metodele de determinare a prețului de cost al acestora și condițiile de recunoaștere ca cheltuieli. Informații obligatorii care trebuie dezvăluite în raportare.

Caracteristici și condiții de aplicare a Standardului internațional de raportare financiară 16 IFRS 16 pentru contabilizarea activelor fixe. Cazuri în care IFRS 16 nu se aplică. Evaluare și esență economică active necorporale. Problema tranziției la IFRS în cadrul contabilității activelor necorporale. Domeniul de aplicare a cererii IFRS în țările selectate. Principalele probleme ale aplicării IFRS. Domeniul de aplicare, aspecte ale implementării legale.

Cerere raportare uniformă pe piețele financiare Caracteristici complexe ale standardului nr. Evaluare initiala imobilizări necorporale conform IFRS. Durata de viață a activelor necorporale, valoarea reevaluată a acestora. Divulgarea informațiilor în situațiile financiare. Imobilizări necorporale create de companie. Caracteristici ale reflectării în situații contabile aceste categorii.

Unitate generatoare de numerar unitate generatoare de numerar - cel mai mic grup identificabil de active care generează intrări de numerar care sunt în mare măsură independente de intrările de numerar din alte active sau grupuri de active. Active corporative determinarea valorii juste a unei opțiuni active, altele decât fondul comercial, care contribuie la fluxurile aplicații de opțiuni binare numerar viitoare atât din unitatea generatoare de numerar în cauză, cât și din alte unități generatoare de numerar.

Costurile de eliminare - costuri incrementale legate direct de cedarea unui activ sau a unei unități generatoare de numerar, net de costurile financiare și cheltuielile cu impozitul pe venit. Pierderi din depreciere - suma cu care valoarea contabilă a activului sau a unității generatoare de numerar depășește valoarea recuperabilă a acestuia. Valoarea recuperabilă a unui activ sau a unei unități generatoare de numerar este valoarea justă minus costurile de vânzare sau valoarea în utilizare, oricare dintre acestea este mai mare.

Folosiți valoarea - valoarea actualizată a viitoarelor fluxuri de numerar preconizate a determinarea valorii juste a unei opțiuni primite de la activ sau unitate generatoare de numerar.

{!LANG-8c941677e1b71f7618d6298009cbceec!}

Un activ este depreciat dacă valoarea sa contabilă depășește valoarea recuperabilă. O entitate va evalua la sfârșitul fiecărei perioade de raportare dacă există vreo indicație că activele sunt depreciate. Dacă există o astfel de indicație, entitatea ar trebui să estimeze valoarea recuperabilă a activului.

Indiferent dacă există vreun indiciu de depreciere, entitatea mai: 1 testează anual un activ cu durată nedeterminată sau un activ care nu este încă disponibil pentru utilizare pentru depreciere, comparând valoarea sa contabilă cu valoarea recuperabilă; 2 testează fondul comercial dobândit ca urmare a unei combinări de întreprinderi pentru depreciere anual.

Reddit Organigrama modernă sistem financiar firmele pot include multe opțiuni de plată diferite. Una dintre cele mai complexe și specifice oportunități poate fi considerată un astfel de instrument financiar ca un grup de plăți, care se bazează pe acțiuni. Frecvența crescândă a utilizării acestui instrument de plată astăzi a necesitat standardizarea acestui proces, care a fost de a asigura identitatea aplicării acestei metodologii în diferite companii. Pentru a atinge acest obiectiv, acesta a fost dezvoltat și implementat în sistem internațional practica financiară este standardul IFRS2, care reglementează plățile pe acțiuni ale unei firme. Obiectivul standard al IFRS 2 aplicat este de a stabili o procedură uniformă pentru toate firmele de formare a situațiilor financiare individuale și consolidate, dacă societatea raportoare are astfel de operațiuni în activitățile sale.

Indicatorii interni de raportare care indică o posibilă depreciere a unui activ includ faptul că: 1 fluxurile de numerar pentru achiziționarea activului sau necesitățile ulterioare de numerar pentru funcționarea sau întreținerea acestuia depășesc semnificativ suma planificată inițial în buget; 2 fluxurile reale de numerar sau profitul sau pierderea determinarea valorii juste a unei opțiuni exploatare provenite din activ sunt semnificativ mai slabe decât cifrele planificate; 3 există o scădere semnificativă a fluxurilor de numerar nete sau a profitului operațional comparativ cu bugetul sau o creștere semnificativă a pierderilor rezultate din activ în comparație cu bugetul; sau 4 când sumele perioadei curente sunt adăugate la sumele bugetare pentru perioadele viitoare, pierderea din exploatare sau fluxul net de numerar este înregistrat pentru activ.

Suma estimabilă recuperabilă Valoarea recuperabilă este definită ca valoarea justă a activului sau a unității generatoare de numerar minus costurile de vânzare sau valoarea în utilizare, oricare dintre acestea este mai mare. Valoarea recuperabilă este determinată pentru un activ individual, determinarea valorii juste a unei opțiuni excepția cazului în care activul nu generează intrări de numerar care sunt în mare parte independente de intrările de numerar din alte active și grupuri de active.

Dacă da, valoarea recuperabilă este determinată pentru unitatea generatoare de numerar căreia îi aparține activul, cu excepția cazului în care: 1 valoarea justă a activului minus costurile de vânzare peste valoarea sa contabilă; sau 2 valoarea de utilizare a activului poate fi estimată pentru a aproxima valoarea sa justă minus costurile de cedare, iar valoarea justă minus costurile de cedare poate fi estimată.

La calcularea valorii de utilizare a unui activ, se reflectă următoarele elemente: 1 o estimare a fluxurilor de trezorerie viitoare pe care compania se așteaptă să le primească din utilizarea activului; 2 așteptări cu privire la posibile variații ale sumelor și calendarului acestor fluxuri de numerar viitoare; 3 valoarea în timp a banilor, reprezentată de rata actuală a dobânzii fără risc de piață; 4 determinarea valorii juste a unei opțiuni asociat cu incertitudinea inerentă acestui activ; precum și 5 alți factori, cum ar fi nelichiditatea, pe care participanții de pe piață îi vor reflecta la stabilirea prețului fluxurilor de numerar pe care entitatea se așteaptă să le primească de la activ în viitor.

Evaluarea valorii de utilizare a unui activ include următorii pași: 1 estimarea intrărilor și ieșirilor de numerar viitoare asociate cu utilizarea continuă a activului și cedarea ulterioară a acestuia; și 2 aplicarea unei rate de actualizare corespunzătoare în raport cu astfel de fluxuri de numerar în viitor.

Estimările fluxurilor de numerar viitoare și ale ratelor de actualizare reflectă ipoteze consistente cu privire la creșterile prețurilor care pot fi atribuite inflației generale. Pentru a evita dubla opțiuni înapoi, estimările fluxurilor de numerar viitoare nu includ: 1 intrări de numerar din active care asigură intrarea lor în mare măsură independentă de intrările de numerar din activul în cauză de exemplu, active financiare, cum ar fi creanțele ; și 2 ieșiri de numerar aferente determinarea valorii juste a unei opțiuni care sunt recunoscute ca datorii de plată de exemplu, datorii, pensii sau provizioane.

Navigation menu

Recunoașterea și evaluarea pierderilor din depreciere Dacă și numai dacă valoarea recuperabilă a activului este mai mică decât valoarea sa contabilă, valoarea contabilă a activului se reduce la valoarea sa recuperabilă. O astfel de scădere este o pierdere din depreciere. O pierdere din depreciere este recunoscută imediat în profit sau pierdere, cu excepția cazului în care activul este contabilizat la o valoare reevaluată în conformitate cu un alt standard.

Orice pierdere din depreciere a unui activ reevaluat va fi contabilizată ca o deducere din reevaluare. O pierdere din depreciere a unui activ neevaluat este recunoscută în profit sau pierdere. Cu toate acestea, pentru un activ reevaluat, o pierdere din depreciere este recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, în măsura în care pierderea din depreciere nu depășește valoarea surplusului din reevaluare pentru acel activ. Astfel de pierderi din depreciere pentru un activ reevaluat reduc valoarea surplusului din reevaluare pentru acel activ.

După recunoașterea unei pierderi din depreciere, taxa de amortizare a activului este ajustată în perioadele viitoare pentru a aloca valoarea determinarea valorii juste a unei opțiuni revizuită a activului, mai puțin aceasta valoare reziduala dacă existăîn mod regulat în timpul vieții rămase. Dacă există vreo indicație că un activ poate fi depreciat, valoarea recuperabilă va fi estimată pentru activul individual.

telegrama btc reclamant bot cerere de semnale de tranzacționare

Dacă nu este posibilă estimarea valorii recuperabile a unui activ individual, o entitate determină valoarea recuperabilă a unității generatoare de numerar de care aparține activul unitatea generatoare de numerar a activului. Valoarea recuperabilă a unui activ individual nu poate fi determinată dacă: 1 valoarea de utilizare a activului nu poate fi estimată pentru a aproxima valoarea sa justă minus costurile de vânzare de exemplu, dacă fluxurile de numerar viitoare din utilizarea continuă a activului nu pot fi estimate ca fiind neglijabile și 2 activul nu generează intrări de numerar care sunt în mare măsură independente de cele din alte active.

În astfel de cazuri, valoarea de utilizare și, prin urmare, valoarea recuperabilă, pot fi determinate numai pentru unitatea generatoare de numerar a activului. Judecata este utilizată pentru a identifica unitatea generatoare de numerar a unui activ.

Dacă valoarea recuperabilă nu poate fi determinată pentru un activ individual, o entitate identifică cel mai mic fond de active care generează fluxuri de numerar substanțial independente.

strategia de tranzacționare a lui steven cohen opțiuni binare pentru ce

Unitățile generatoare de numerar ar determinarea valorii juste a unei opțiuni identificate în mod consecvent de la o perioadă la alta pentru același activ sau tipuri de active, cu excepția cazului în care modificarea este justificată.

Valoarea recuperabilă a unei unități generatoare de numerar este valoarea justă minus costurile de vânzare sau valoarea în utilizare, oricare dintre acestea este mai mare. Valoarea contabilă a unității generatoare de numerar: Include valoarea contabilă a acelor active care pot fi alocate direct sau alocate în mod rezonabil și consecvent unității generatoare de numerar și care vor genera fluxuri de numerar viitoare utilizate pentru a determina valoarea de utilizare a unității generatoare de numerar; și Nu include valoarea contabilă a pasivului recunoscut, cu excepția cazului în care valoarea recuperabilă a unității generatoare de numerar poate fi determinată, cu excepția pasivului.

La testarea deprecierii unei unități generatoare de numerar, o entitate identifică toate activele corporative care se referă la unitatea generatoare de numerar în cauză. Inversarea unei pierderi din depreciere La sfârșitul fiecărei perioade de raportare, o entitate trebuie să stabilească dacă există vreo indicație că o pierdere din depreciere recunoscută în perioadele anterioare pentru un alt activ decât fondul comercial nu mai există sau a scăzut.

Dacă există o astfel de indicație, entitatea trebuie să estimeze valoarea recuperabilă a activului. Atunci când se determină dacă există vreo indicație că o pierdere din depreciere recunoscută în perioadele anterioare pentru un alt activ decât fondul comercial nu mai există sau a scăzut, o entitate ia în considerare sursele de informații externe determinarea valorii juste a unei opțiuni interne.

O inversare a unei pierderi din depreciere reflectă o creștere a potențialului util estimat al unui activ, fie prin utilizarea sau vânzarea acestuia, de la data la care entitatea a recunoscut ultima dată o pierdere din depreciere asupra activului.

Valoarea contabilă crescută a unui activ, alta decât fondul comercial, atribuibilă unei stornări a unei pierderi din depreciere nu trebuie să depășească valoarea contabilă care ar fi fost determinată netă de amortizare dacă nu ar fi fost recunoscută nici o pierdere din depreciere pentru activ în anii precedenți.

O inversare a unei pierderi din depreciere pentru un activ, altul decât fondul comercial, este recunoscută imediat în profit sau pierdere, cu excepția cazului în care activul este evaluat la o valoare reevaluată în conformitate cu un alt standard.

Bănci. NPF. Împrumuturi. Asigurare. Contribuții. Gazprombank. Carduri de debit

Orice inversare a unei pierderi din depreciere a unui activ reevaluat în conformitate cu acest alt standard va fi contabilizată ca o creștere a valorii reevaluării. O inversare a unei pierderi din depreciere a unui activ reevaluat este recunoscută în alte elemente ale rezultatului global și crește surplusul din reevaluare al activului. Cu toate acestea, în măsura în care o pierdere din depreciere a aceluiași activ reevaluat a fost recunoscută anterior în profit sau pierdere, o inversare a pierderii din depreciere este recunoscută și în profit sau pierdere.

După recunoașterea inversării unei pierderi din depreciere, taxa de amortizare a activului este ajustată determinarea valorii juste a unei opțiuni perioadele viitoare pentru a reflecta revizuiri ale valorii contabile a activului, mai puțin valoarea reziduală a acestuia, dacă este cazul, în mod regulat pe durata de viață utilă rămasă.

unde este profitul opțiunilor binare cum se face bitcoin pe un procesor

Stornarea unei pierderi din depreciere pentru o unitate generatoare de numerar va fi alocată activelor unității, cu excepția fondului comercial, proporțional cu valoarea contabilă a acestor active. La alocarea unei stornări a unei pierderi din depreciere pentru o unitate generatoare de numerar, valoarea determinarea valorii juste a unei opțiuni a activului nu trebuie să crească mai mult decât cea mai mică dintre următoarele: Valoarea recuperabilă dacă se poate determina ; și Valoarea contabilă care ar fi fost determinată netă de amortizare dacă nu ar fi fost recunoscută nicio pierdere din depreciere pentru activ în perioadele anterioare.

Valoarea reluării pierderii din depreciere care altfel ar fi fost alocată activului va fi alocată proporțional celorlalte active ale unității, cu excepția fondului comercial.

O pierdere din depreciere recunoscută pentru fondul comercial nu este inversată într-o perioadă ulterioară. O entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare tip de activ: 1 valoarea pierderilor din depreciere recunoscute în profit sau pierdere în cursul perioadei și linia rândurile din situația rezultatului global, care reflectă aceste pierderi din depreciere.

KPMG a évalué la juste valeur de l'option d'achat octroyée à Duferco en juin Metodele prin care sunt luate în calcul efectele exercitării preconizate înainte de termen depind de tipul de model de evaluare a opțiunii aplicat. Les modalités de prise en compte de l'impact de l'exercice anticipé attendu dépendent du type de modèle d'évaluation des options utilisé. Dacă nu există opțiuni tranzacționate cu termeni și condiții similare, valoarea justă a opțiunilor acordate trebuie estimată prin aplicarea unui model de evaluare a opțiunii.

În conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară, costul unui activ la care este înregistrat bilanțnu trebuie să depășească suma rambursabilă. Ca reamintire, valoarea recuperabilă este cea mai mare dintre valoarea justă minus costurile de cedare sau valoarea de utilizare. Dacă valoarea contabilă a unui activ depășește suma care poate fi obținută din utilizarea sau vânzarea activului, atunci activul este depreciat și entitatea trebuie să înregistreze pierderea din depreciere.

Modul de recunoaștere, inversare și prezentare a unei pierderi din depreciere în situațiile financiare este stabilit în Standardul internațional de raportare financiară IAS 36 Deprecierea activelor. IAS 36 nu se aplică stocurilor, activelor provenite din contracte de construcții, activelor cu impozite amânate, activelor care decurg din beneficiile angajaților sau activelor clasificate drept deținute pentru vânzare.

Testarea deficiențelor La sfârșitul fiecărei perioade de raportare, o entitate trebuie să stabilească dacă există vreo indicație că activele sunt depreciate. Dacă există vreo indicație, entitatea va determina suma recuperabilă pentru activ. IAS 36 oferă exemple de câțiva indicatori de depreciere: În cursul perioadei, au avut loc sau vor avea loc modificări semnificative în viitorul apropiat, care au un efect negativ asupra entității în mediul tehnic, de piață, economic sau juridic în care își desfășoară activitatea entitatea sau pe piața pentru care este destinat activul; ratele dobânzii de piață au crescut în cursul perioadei și este probabil ca creșterea să aibă un determinarea valorii juste a unei opțiuni semnificativ asupra ratei de actualizare utilizate la calcularea valorii de utilizare și să ducă la o scădere semnificativă a valorii recuperabile a activului; determinarea valorii juste a unei opțiuni contabilă a activelor nete ale organizației depășește capitalizarea sa de piață; există determinarea valorii juste a unei opțiuni de perimare sau deteriorare fizică a activului.

forex euro australian dollar cine câștigă bani la bursă cum

Indiferent dacă există vreo indicație de depreciere, o entitate trebuie să testeze anual deprecierea: active necorporale cu o viață utilă determinarea valorii juste a unei opțiuni, precum și acele active necorporale care nu sunt încă pregătite pentru utilizare; fondul comercial dobândit într-o combinație de afaceri.

Recunoașterea și inversarea pierderilor din depreciere O pierdere din depreciere este excesul valorii contabile a unui activ peste valoarea recuperabilă a acestuia. În general, o pierdere din depreciere este recunoscută imediat în profit sau pierdere.

Dacă un activ este contabilizat la o valoare reevaluată de exemplu, un element de imobilizări corporale în conformitate cuatunci pierderea din depreciere este recunoscută ca o deducere din reevaluare în conformitate cu prevederile standardului relevant. La sfârșitul fiecărei perioade de raportare, o entitate determinarea valorii juste a unei opțiuni să stabilească dacă există vreo indicație că o pierdere din depreciere recunoscută în perioadele anterioare pentru un alt activ decât fondul comercial nu mai există sau a scăzut.

Și pentru a inversa pierderea din depreciere. Cu toate acestea, determinarea valorii juste a unei opțiuni contabilă crescută a unui activ individual, altul decât fondul comercial, atribuibilă inversării unei pierderi din depreciere nu ar trebui să depășească valoarea contabilă care ar fi fost determinată netă de amortizare dacă nu ar fi fost recunoscută nici o pierdere din depreciere pentru acel activ în anii precedenți IAS 36 discută în detaliu cum să inverseze o pierdere din depreciere pentru un activ individual, o unitate generatoare de numerar și fondul comercial.

Dezvaluirea informatiei Pentru fiecare tip de activ, adică un grup de active care au o natură și o utilizare similare, o entitate trebuie să prezinte următoarele: valoarea pierderilor din depreciere recunoscute în profit sau pierdere în cursul perioadei și elementul rezultatele din situația rezultatului global în care sunt recunoscute aceste pierderi din depreciere; valoarea reluărilor pierderilor din depreciere recunoscute în profit sau pierdere în cursul perioadei și elementului rezultatelor din situația rezultatului global, care reflectă reluarea acestor pierderi din depreciere; determinarea valorii juste a unei opțiuni pierderilor din depreciere a activelor reevaluate recunoscute în cursul perioadei în alte elemente ale rezultatului global; valoarea reluării pierderilor din depreciere a activelor reevaluate recunoscute în cursul perioadei în alte elemente ale rezultatului global.

Ce alte informații trebuie prezentate în situațiile financiare în legătură cu deprecierea activelor sunt specificate în IAS Când să testați pentru deficiențe Majoritatea activelor sunt testate pentru depreciere numai atunci când există indicii că pot fi depreciate. Disponibilitatea acestora este revizuită la fiecare dată de raportare.

opțiunile binare se pot încheia câștigați bani buni pe internet fără investiții

Indicații de depreciere în IAS 36 Indicatorii interni ai deprecierii includ: perimarea sau deteriorarea fizică a activului; schimbări semnificative în intensitatea sau utilizarea activului care au un impact negativ asupra entității de exemplu, lenea activului, intenționează să vândă activul înainte de momentul preconizat al cedării sale ; indicatori conform cărora performanța economică a activului este mai mică sau va fi mai mică decât se aștepta.

Chiar dacă există dovezi ale deprecierii, este posibil să nu fie necesar un test de depreciere. De exemplu, o revizuire nu ar fi determinarea valorii juste a unei opțiuni valorii juste a unei opțiuni dacă, conform estimărilor anterioare, valoarea recuperabilă a activului a depășit semnificativ valoarea sa contabilă și nu au existat evenimente care să elimine diferența.

În mod similar, analiza anterioară poate indica faptul că valoarea recuperabilă a unui activ nu este sensibilă la unul sau mai mulți indicatori de depreciere. Citește și: De ce să citești: Este posibil ca unele companii să înregistreze mai multe pierderi din depreciere anul acesta. Prin urmare, specialiștii IFRS vor trebui să lucreze din greu - pentru a calcula suma recuperabilă pentru astfel de active.

Sarcina devine mai complicată dacă unitatea generatoare de numerar include active corporative. De ce să citești: standard de pasivele estimate nu oferă toate opțiunile contabile. Prin urmare, companiile au întrebări cu privire la tranzacțiile care nu sunt descrise în standard.

Cum se determină valoarea recuperabilă în conformitate cu IAS 36 În timpul auditului, compania trebuie să stabilească dacă valoarea recuperabilă a activului depășește valoarea sa contabilă.

Dacă depășește, nu există nicio afectare. Conform IAS 36, valoarea recuperabilă este cea mai mare dintre: Valoarea justă a activului minus costurile de cedare. Valorile de utilizare a activelor. Valoarea justă diferă semnificativ de valoarea de utilizare. Valoarea justă reflectă ipotezele pe care participanții de pe piață le pot utiliza la stabilirea prețului unui activ.